Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów
Strona główna  >   Rekrutacja  >  Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów
REKRUTACJA
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019
(nabór do służby kandydackiej)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703), informujemy, że zasady rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019, będą znacząco różnić się od zasad rekrutacji obowiązujących w latach poprzednich. Do najważniejszych zmian zalicza się m.in.:

1. Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;
2. Zniesienie egzaminu teoretycznego podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa;
3. Wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości;
4. Wprowadzenie wymogu przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości
z przedmiotów:
a) matematyka;
b) język obcy (wybrany);
c) fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).
5. Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów
na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Zmiany, o których mowa powyżej mają zastosowanie do przyjęć do służby kandydackiej rozpoczynających się od roku 2018.

Ważne informacje dotyczące naboru

1. Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 15 maja 2018 r.;
2. W przypadku osób przystępujących do matury w 2018 r., termin złożenia świadectw dojrzałości będzie dostosowany do terminu ich przekazania dyrektorowi szkoły przez okręgową komisję egzaminacyjną.
3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
4. Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
a) weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
b) ustalenie punktów rekrutacyjnych;
c) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej;
d) sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
5. Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz.1204), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. 
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2016, poz. 30);


3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);


4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).


UWAGA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa test sprawności fizycznej obejmuje następujące próby sprawnościowe:

1) próba harwardzka;
2) podciąganie się na drążku;
3) bieg na 50 m;
4) bieg na 1000 m.

Podkreślamy, że obecnie w procesie legislacyjnym znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który zakłada zmiany w zakresie katalogu prób sprawnościowych, stosowanych podczas testu sprawności fizycznej w ramach naboru do szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

W przypadku wejścia w życie nowego rozporządzenia test sprawności fizycznej będzie obejmował następujące próby sprawnościowe:

1) podciąganie się na drążku;
2) bieg po kopercie;
3) wielostopniowy test wydolnościowy (tzw. beep test).

Postępowanie rekrutacyjne na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa będzie przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili organizacji postępowania. Należy więc na bieżąco śledzić wprowadzane w tym zakresie rozwiązania prawne. Informacja o powyższych zmianach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Szczegółowe informacje nt. organizacji i przebiegu postępowania rekrutacyjnego (terminy przeprowadzenia postępowania, testów sprawności fizycznej, ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych, wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne itp.)  na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2018/2019, zostaną zamieszczone
na stronie internetowej szkoły w terminie do końca stycznia 2018 r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/ w godzinach pracy szkoły) udziela :

1. Izabela Wróblewska tel. 61 835 58 70
2. Agnieszka Nawrocka tel. 61 835 58 63;  61 835 58 47
3. Paulina  Wikło tel. 61 835 58 46Kandydacie do szkoły – śledź na bieżąco informacje zamieszczane na stronie internetowejwyszukaj
podatki
podatki
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka /27
61-459 Poznań
0-61-835-58-00 (tel.)
0-61 8301191 (fax.)
powered by mSzkoła projekt i wykonanie BerMar multimedia